Termeni si conditii

1. Raspundere

 

Vânzătorul garantează pentru calitatea și conformitatea produselor / serviciilor furnizate conform legislației în vigoare aplicabile.

 

Vânzătorul va răspunde pentru eventualele vicii ascunse ale produselor livrate conform legislației în vigoare aplicabile. Defecțiunile ivite înăuntrul termenului de garanție se vor repara pe cheltuiala Vânzătorului în termen de maxim 30 zile lucrătoare de la sesizarea scrisă a Clientului / Cumpărătorului.

 

Dacă reparația este imposibilă, Vânzătorul va înlocui bunul vândut în măsura în care acest lucru este posibil sau va restitui prețul în schimbul înapoierii bunului.

 

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daunele cauzate Cumpărătorului ca urmare a unei utilizări necorespunzătoare a produselor și nerespectând instrucțiunile de utilizare anexate produselor livrate.

 

2. Forta majora

 

Nici una din părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen şi/sau în mod corespunzător, total sau parţial este datorată unui eveniment de forţă majoră. Forţa majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părţilor şi care nu poate fi evitat.

 

3. Garantii

 

Garantia se acorda conform prevederilor Legii 449/2003 precum si a celorlalte acte normative incidente in materie: HG 457/2003 - republicata, HG 982/2007, fara a fi limitativ prevazute.

 

Termenul de garantie decurge de la data emiterii facturii. Cumparatorului i se garanteaza ca in cazul defectarii in conditii normale de utilizare, pe durata perioadei de garantie, produsul va fi reparat gratuit.

 

Urmatoarele situatii duc la scoaterea produselor din garantie: interventii sau reparatii executate de persoane neautorizate; nerespectarea de catre cumparator a conditiilor de pastrare si intretinere.

 

4. Termeni si conditii

 

Termenii si conditiile generale de vanzare se vor aplica tuturor vanzarilor de bunuri si servicii de catre Agromec Stefanesti SA, prin intermediul magazinului virtual www.piese-agri.ro catre Cumparator si pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor parti.

 

5. Acceptarea termenilor si conditiilor

 

Folosirea site-ului www.piese-agri.ro (inclusiv vizitarea acestuia, înregistrarea, folosirea serviciilor/ produselor oferite de SC Agromec Stefanesti SA prin intermediul site-ului) implică acceptarea în totalitate și necondiționată a Termenilor și Condițiilor de mai jos.

 

SC Agromec Stefanesti SA  își rezervă dreptul de a modifica sau de a actualiza unilateral Termenii și Condițiile oricând, fără notificarea prealabilă a persoanelor care utilizează acest site.

 

6. Definitii si termeni

 

"Cumparator": persoana fizica, PFA, firma, companie sau alta entitate juridica care emite o Comanda.

 

"Vanzator": societatea comerciala  SC Agromec Stefanesti SA, avand sediul social in Stefanestii de Jos, Sos. Stefanesti, nr 11, numar inregistrare la Registru Comertului J23/911/2003, Numar Unic de inregistrare  RO 3321780

 

"Cont": secţiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail şi o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii şi care conţine informaţii despre Client/Cumpărător şi istoricul Cumpărătorului pe Site (Comenzi, facturi fiscale, garanţii Bunuri, etc.).

 

"Comandă": un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător şi Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenţia sa fermă de a achiziţiona Bunuri de pe Site.

 

"Bunuri": orice produs, inclusiv documentele menţionate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător către Cumpărător ca urmare a Contractului încheiat.

 

"Contract": reprezintă contractul la distanţă încheiat între Vânzător şi Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului şi a Cumpărătorului, care poate fi încheiat doar ca urmare a acceptării de către Cumpărător a Termenilor și Condițiilor.

 

"Specificatii": toate specificatiile si/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor asa cum sunt precizate in comanda.

 

"Taxă de timbru verde": valoarea exprimată în RON, plătită de către Vânzător către societatea autorizată cu preluarea operaţiunilor de colectare, transport şi valorificare/reciclare a deșeurilor, astfel cum este prevăzut de legislaţia în vigoare.

 

7.  Obligatiile si drepturile vanzatorului

 

Sa utilizeze cunostintele sale profesionale si tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat in Comanda si sa livreze Bunurile si Serviciile care indeplinesc cerintele, nevoile si specificatiile Cumparatorului, conform celor indicate in Comanda.

 

Informatiile prezentate pe Site-ul Vanzatorului au caracter informativ si pot fi modificate de catre Vanzator, fara o anuntare prealabila. De asemenea, din considerente legate de spatiu si coerenta structurii informatiei, descrierile produselor pot fi incomplete, insa Vanzatorul face eforturi pentru a prezenta informatiile cele mai relevante, pentru ca produsul sa fie utilizat in parametrii pentru care a fost achizitionat

 

Sa puna la dispozitie online sau, la cerere, prin email, materiale informative (prezentări, desene, descrieri şi specificaţii tehnice, confirmarea de livrare, statusul comenzilor, disponibilitatea produselor si termenii de livrare, etc.) gratuit sau contra cost.

 

Plasarea unei comenzi electronice implica acceptarea de catre Cumparator a termenilor si conditiilor contractuale generale din acest Contract.

 

Executarea comenzii fără o confirmare prealabilă de către Vanzator echivaleaza cu acceptarea Comenzii de catre Vanzator si nu poate fi refuzata de Cumparator, decat daca acesta a anulat Comanda iar declaratia de anulare a fost primita de Vanzator inainte de expedierea marfii.

 

Vanzatorul îşi rezervă dreptul de a face modificări cu privire la specificaţiile tehnice ale produselor comercializate pe Site. El nu va răspunde pentru specificatiile Bunurilor si Serviciilor primite de la furnizori, chiar dacă Cumparatorul nu a fost informat în prealabil.

 

Vanzatorul este absolvit de răspundere în cazul în care comenzile sunt greşite sau dacă Cumpărătorul a solicitat anularea acestora după împlinirea termenului în care aceasta ar fi putut opera. Cumparatorul poate anula comanda numai dacă are confirmarea Vanzatorului ca aceasta este inca posibil, comanda nefiind expediata deja. Nu vor putea fi anulate Comenzile ce au ca obiect Bunuri și Servicii ce nu se află în portofoliul general de produse al Vânzătorului și care vor fi fost procurate/comandate/date în execuție de către Vânzător special pentru Cumpărător, ca urmare a Comenzii transmise de acesta.

 

Cumparatorul nu va putea anula Comanda și orice comunicare cu privire la o eventuală anulare va fi lipsită de orice efecte în situația în care Vanzatorul va fi plasat deja comanda spre livrare la furnizorii proprii precum şi în alte cazuri expres prevăzute de prezentul contract.

 

Vanzatorul este exonerat de executarea obligaţiei asumate prin confirmarea/acceptarea comenzii în cazurile prevăzute de lege sau de prezentul contract.

 

Modificarea unei comenzi de către Cumparator produce efecte numai dacă Vanzatorul a acceptat actul de modificare şi numai din momentul acceptării modificării. Cumparatorul este obligat să primească livrarea în condiţiile comandate anterior solicitării modificării dacă Vanzatorul nu a acceptat modificarea.

 

In caz de dauna indirecta, Vanzatorul va răspunde doar dacă a acţionat cu intenţie sau cu gravă neglijenţă.

 

8. Obligatiile si drepturile cumparatorului

 

Se obliga să primească livrările/prestările executate de către Vanzator la Comenzile sale, în condiţiile prezentului Contract.

 

Se obligă sa plătească prețul mărfurilor livrate/serviciilor prestate astfel cum acesta este înscris în facturile emise de Vanzator sau de persoana indicată de acesta ca Vanzator direct, la termenul indicat în factură și conform condiţiilor de plată prevăzute in prezentul Document.4.5. Cumparatorul are dreptul să verifice statusul comenzilor, facturilor, notificările de livrare si sa comunice Vanzatorului orice solicitare speciala.

 

In cazul în care a fost formulata o cerere de deschidere a procedurii de insolvenţă împotriva Cumpărătorului sau a fost inițiată o procedură de insolventa, dizolvare, divizare sau fuziune cu privire la Cumparator, acesta se obligă să informeze de îndată Vanzatorul, comunicându-i toate datele relevante ale procedurii respective.

 

9. Dreptul de propietate intelectuala si industriala

 

Numele Site-ului este marca inregistrata in proprietatea Agromec Stefanesti SA. și este protejat în conformitate cu prevederile legale aplicabile privind drepturile de autor și drepturile conexe. Acestea nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fara acordul prealabil scris al proprietarului. Orice incalcare a prezentului articol si, respectiv, a drepturilor de autor ale SC Agromec Stefanesti SA va da dreptul acesteia la obligarea persoanelor in culpa la plata de despagubiri, precum si la acoperirea intregului prejudiciu produs societatii SC Agromec Stefanesti SA.